Menu
Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY STACJONARNEJ ORAZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklepdlarolnika.plwww.hydraulikamobilna.plwww.wspomagania.plwww.hurt.sklepdlarolnika.pl na portalach aukcyjnych www.allegro.pl pod nazwami AGRICOLA-PLUS i sklepDLArolnika.pl oraz przy sprzedaży stacjonarnej w sklepie stacjonarnym znajdującym się pod adresem: ul. 1-go Maja 40A, 87-840 Lubień Kujawski.

Sprzedającym jest: Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. 1-go Maja 40A, 87-840 Lubień Kujawski, NIP 888-313-84-50, KRS: 0000761235,
organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego    Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu: +48 542844000
korzystając z adresu poczty elektronicznej: agricolaplus@wp.pl
wysyłając pocztę na adres siedziby podany powyżej

Zwroty i reklamacje: reklamacje@agricola.com.pl tel.: 54 28 44 000 wew. 4

 

1.  Definicje

 

 1. Regulamin - w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).                                                                                                       
 2. Klient (Kupujący) - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, oznaczone na stronie w chwili składania zamówienia, jako "Wysyłamy w 24h". Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych bądź Rezerwowanych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego   poinformowania   Kupującego  o  zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży i usługa Rezerwacji.                                  
 6. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w serwisie Allegro. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument umowa sprzedaży jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 7. Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) - serwisy internetowe dostępne pod adresami adresem www.sklepdlarolnika.plwww.hydraulikamobilna.plwww.wspomagania.plwww.hurt.sklepdlarolnika.pl za pośrednictwem których Klient może kupić Produkty
 8. Sklep Agricola - dostępny dla ogółu Klientów punkt sprzedaży stacjonarnej.
 9. Strona - Usługodawca i Klient.
 10. Strona Sklepu - każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem adresami: www.sklepdlarolnika.plwww.hydraulikamobilna.plwww.wspomagania.plwww.hurt.sklepdlarolnika.pl
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 12. Odbiór w sklepie - Zamówienie zgodnie z definicją powyżej, z określonym miejscem odbioru w jednym z punktów wskazanych na Stronie Sklepu 

 

2. Zasady ogólne

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.                                
 2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż16.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0 lub Safari w wersji nie starszej niż 5.0, włączoną obsługę Java Script, aktywny adres e-mail a rozdzielczość ekranu preferowana na co najmniej 1024x768 pikseli. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.
 3. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.
 4. Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i w zakresie w jakim określa producent Towaru bądź jego przedstawiciel ustawowy, objęte są gwarancją. Sprzedający nie jest gwarantem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu 

 

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepach Internetowych www.sklepdlarolnika.plwww.hydraulikamobilna.plwww.wspomagania.plwww.hurt.sklepdlarolnika.pl i dokonywania Rezerwacji Produktów z wykorzystaniem Konta Klienta oraz subskrypcji biuletynu „Newsleter”        
 2. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia lub Rezerwacji poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta
 3. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp
 4. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. W tym celu Klient powinien podać: imię, nazwisko, login i hasło. Login to unikatowy ciąg znaków alfanumerycznych (adres e-mail), niezbędny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta. Hasło jest ciągiem znaków alfanumerycznych ustalanych przez Klienta, według zasad określonych na stronie Sklepu Internetowego. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.
 6. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:                                                                                                                                            
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu
  2. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,
  5. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych
  6. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu
 8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

4. Polityka prywatności


Administrator - dbamy o prywatność wszystkich klientów i chcemy, aby każdy w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez sklepy internetowe: www.sklepdlarolnika.plwww.hydraulikamobilna.plwww.wspomagania.plwww.hurt.sklepdlarolnika.pl. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administratorem danych osobowych zwany dalej administratorem jest Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. 1-go Maja 40A, 87-840 Lubień Kujawski, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: NIP: 888-313-84-50 , nr REGON 38196624000000, KRS: 0000761235.

Dane osobowe i prywatność - każdy klient który zamierza założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostanie poproszony o podanie nam swoich danych osobowych. Dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych zwanych później usługami.

Cel przetwarzania - w zależności od decyzji każdego klienta, może to być: świadczenie usług oferowanych w sklepie, realizacja zamówień lub marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter.

Podstawa przetwarzania danych osobowych - podstawą jest:

 1. Umowa sprzedaży lub działania podejmowana na żądanie klienta, zmierzająca do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Ciążący na sprzedającym obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Zgoda klienta wyrażona w sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Prawnie uzasadniony interes sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. Prawnie uzasadniony interes sprzedawcy, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Prawnie uzasadniony interes sprzedawcy polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Prawnie uzasadniony interes sprzedawcy polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych osobowych - zawsze jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy sprzedaży.

Skutek niepodania danych osobowych - w zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 1. brak możliwości zarejestrowania się w sklepie internetowym
 2. brak możliwości korzystania z usług sklepu internetowego
 3. brak możliwości dokonania zakupów w sklepie internetowym

Możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili klient ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednocześnie przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody przez klienta pozostaje zgodne z prawem.

Okres przetwarzania danych osobowych - firma Agricola będzie przetwarzać dane osobowe każdego klienta tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 1. przestanie ciążyć na sprzedającym obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych osobowych swoich klientów
 2. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez sklep internetowy przez obie strony
 3. klient cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli to ona była jego podstawą
 4. zostanie przyjęty sprzeciw klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo danych osobowych -przetwarzając dane osobowe klientów sprzedawca stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosowanie szyfrowanych połączeń za pomocą certyfikatu SSL.

Uprawnienia klienta -  każdemu klientowi przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora
 2. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z różnych przyczyn m.in.:
 1. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją klienta – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Sposoby skorzystania ze swoich praw - kontakt ze sprzedającym drogą mailową lub korespondencyjną. Klient który uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego.

Ciasteczka - sklepy internetowe: www.sklepdlarolnika.plwww.hydraulikamobilna.plwww.wspomagania.plwww.hurt.sklepdlarolnika.pl jak większość witryn internetowych, korzystają z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia klienta (komputera, telefonu, itd.), umożliwiają, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji sklepu internetowego, nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia klienta.
Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki internetowej, klient w każdej chwili może usunąć pliki cookies i blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W sklepach internetowych: www.sklepdlarolnika.plwww.hydraulikamobilna.plwww.wspomagania.plwww.hurt.sklepdlarolnika.pl ciasteczka wykorzystywane są w celu zapamiętywania informacji o sesji, statystycznym, marketingowym i udostępniania funkcji sklepu internetowego.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, należy skorzystać z pliku pomocy danej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki można znaleźć na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć w Wikipedii.


Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych osobowych - firma Agricola korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane jej klientów. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców tych danych:

 1. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 2. podmiot realizujący dostawę towarów
 3. dostawca płatności
 4. biuro księgowe
 5. podmiot zapewniający usługi marketingowe
 6. podmiot zapewniający usługi statystyczne
 7. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest 
  zobowiązany do udostępnienia im danych

Kontakt z administratorem - każdy klient który chce skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub w celu zasięgnięcia informacji związanych z prowadzeniem polityki prywatności może się skontaktować z administratorem pod adresem e-mail: hydraulika@agricola.com.pl

 

5. Składanie Zamówienia

 

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty. Kupujący może składać zamówienia za pośrednictwem Stron Sklepów internetowych: www.sklepdlarolnika.plwww.hydraulikamobilna.plwww.wspomagania.plwww.hurt.sklepdlarolnika.pl lub portalu aukcyjnego Allegro przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu lub telefonicznie za pośrednictwem Infolinii w godzinach pracy.
 2. W przypadku zamówienia telefonicznego kupujący jest zobowiązany podać konsultantowi przyjmującemu zamówienie dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 3. Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy oraz numer telefonu. Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.
 4. W wypadku podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, Kupujący otrzyma wiadomości generowane przez Sklep Internetowy dotyczące realizacji zamówienia tak jak dla zamówienia złożonego na stronie WWW w formule „zakupy bez rejestracji”W wypadku nie podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, zamówienie będzie realizowane zgodnie z danymi przekazanymi podczas rozmowy telefonicznej z Infolinią, a Kupujący ma możliwość weryfikacji stanu realizacji zamówienia przez kontakt z Infolinią.
 5. Jeżeli właściwości techniczne użytego środka porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie, Sprzedający przekaże Kupującemu przed zawarciem umowy informacje dotyczące głównych cech świadczenia Sprzedającego, oznaczenia Sprzedającego, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa odstąpienia od umowy, czasu trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony sposobu i przesłanek jej wypowiedzenia.
 6. W przypadku skontaktowania się Sprzedającego z Kupującym przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, Sprzedający poinformuje konsumenta o tym celu, podając identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.
 7. W przypadku propozycji zawarcia umowy przez telefon, Sprzedający potwierdzi treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie Kupującego o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego.
 8. Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 9. Kontakt drogą telefoniczną w sprawie złożonych Zamówień i Rezerwacji jest możliwy za pośrednictwem Infolinii wyłącznie w godzinach jej pracy podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 10. Na zamówione towary Sprzedający wystawia imienny dowód zakupu (fakturę). Kupujący jest zobowiązany do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych niezbędnych do wystawienia dokumentu zakupu podczas procesu składania Zamówienia.                                                                                         
 11. Dane podmiotu kupującego zwane dalej nabywcy, podane w formularzach zakupu na sklepach internetowych należących do Agricola Hydraulika Siłowa Sp. z o.o. Sp.k oraz w zamówieniach złożonych przez email lub telefonicznych, stanowią element zawarcia umowy kupna sprzedaży i mają charakter wiążący. Zmiana podanych w zamówieniu danych nabywcy jest możliwa do momentu faktycznego sporządzenia dokumentu kupna sprzedaży tzn. faktury lub paragonu. Firma Agricola Hydraulika Siłowa Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany danych nabywcy, jeśli wniosek o zmianę wpłynął po sporządzeniu dokumentów kupna sprzedaży.
 12. Warunkiem realizacji Zamówienia i przez Sprzedającego, jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym lub podanie przez telefon prawidłowych danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu i adresu e-mail.
 13. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający dołoży starań w celu ich uzyskania od Kupującego z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 14. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 15. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 16. Kupujący może także złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, o którym mowa w §3 ust. 3.
 17. Po złożeniu Zamówienia lub Rezerwacji Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej), w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia lub Rezerwacji oraz dalsze instrukcje postępowania, różne w zależności od wybranego przez Klienta sposobu odbioru i płatności za zamówione Produkty.
 18. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta dla Zamówień złożonych zawsze z obowiązkiem zapłaty:                           
 1. za pośrednictwem Strony Sklepu w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji;
 2. za pośrednictwem Infolinii w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez konsultanta Infolinii, a jeżeli Kupującym jest Konsument jego oświadczenie jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone przez Sprzedającego na papierze lub innym trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy.

   19. Termin ważności Zamówienia w wypadku wybrania dowolnego sposobu płatności przed wysyłką Towarów wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści pełnej ceny za Produkty wynikającej z Zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji. 

 

6. Formy płatności

 

 1. Wewnątrzwspólnotowa wymiana towarów i sprzedaż dla podmiotów spoza UE.
  1. Firma Agricola Hydraulika Siłowa Sp. z o.o. Sp. k. akceptuje transakcje wykonywane na podstawie wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów, w których nie jest naliczany podatek VAT od sprzedaży lub transakcje z podmiotami znajdującymi się poza UE, w których nie jest naliczany podatek VAT od sprzedaży.

  2. Transakcje w których nie jest naliczany podatek VAT od sprzedaży dopuszczalne są tylko przy udziale firm kurierskich, z którymi sprzedający ma podpisane umowy na dostarczanie przesyłek poza granicę RP a towar będący przedmiotem transakcji wysyłany jest bezpośrednio z siedziby firmy sprzedającego na adres siedziby firmy lub magazynu kupującego znajdujący się poza terytorium RP.

  3. W przypadku zakupu i odbioru towarów przez kupującego lub przez inny wyznaczony do tego podmiot w siedzibie firmy Agricola, sprzedający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy kupna-sprzedaży z naliczeniem podatku VAT, również w przypadku gdy kupujący posiada siedzibę w UE lub poza UE i deklaruje wywóz towarów poza RP.

  4. W przypadku zawierania umowy kupna-sprzedaży z podmiotami z siedzibą w UE i poza UE, w których adres dostawy znajduje się na terenie RP sprzedający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy kupna-sprzedaży z naliczeniem podatku VAT, również w przypadku gdy kupujący deklaruje wywóz towarów poza RP.

 2. W wypadku złożenia Zamówienia, dostępność form płatności zależy od jego zawartości i wybranego przez Klienta sposobu dostawy produktów. Dostępne dla danego zamówienia formy płatności widoczne są dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia.
 3. Przedpłata na konto Sprzedającego – przelew zwykły. Kupujący samodzielnie dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie przez wpłatę na konto podane przez sprzedającego. Otrzymanie przez sprzedającego pełnej ceny za Zamówienie jest warunkiem koniecznym realizacji zamówienia. Dla szybkości realizacji Zamówienia, ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.
 4. Wpłata na konto PayU, e-Transfer) – płatność on-line. Wpłaty za pomocą transakcji elektronicznej, można dokonać za pośrednictwem specjalistycznego serwisu płatniczego udostępnionego przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym (np. www.payu.pl). W wypadku wybrania przez Kupującego takiej formy płatności, Sprzedający przekaże Kupującemu bezpośredni link do strony serwisu płatniczego gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać płatności.
 5. Płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.  „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.” Kupujący, za pomocą karty płatniczej samodzielnie dokonuje zapłaty za zamówienie poprzez wpłatę na konto, które podane przez sprzedającego. Otrzymanie przez sprzedającego pełnej ceny za Zamówienie jest warunkiem koniecznym realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Płatność przy odbiorze Produktów – płatność za pobraniem. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty ceny za zamówienie w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania Zamówienia przez Kupującego i są widoczne w odpowiednim polu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym. 

 

7. Dostawa i transport

 

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
 2. Czas wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności "przy odbiorze", towar wysyłany jest niezwłocznie, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków weryfikacyjnych. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. Zakładany czas dostawy Produktów jest podawany przez Sprzedającego w wiadomości mailowej potwierdzającej Zamówienie, a w przypadku złożenia zamówienia telefonicznie także podczas rozmowy. Z reguły jest to czas nie przekraczający 24 godzin od momentu nadania przesyłki.
 4. Firma Agricola nie bierze odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, który może okazać się niezgodny z informacją podaną w opisie produktu, a wynikający z winy przewoźnika czyli firmy kurierskiej. Odszkodowanie za ewentualne szkody związane z opóźnioną dostawą zobowiązany jest wypłacić przewoźnik czyli firma kurierska. Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie dojdzie do powstania innej szkody niż ta w przesyłce, np. straty wynikające z przestoju maszyny, przewoźnik zgodnie z art. 83 prawa przewozowego jest zobowiązany do zapłacenia odszkodowania do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego (równowartość dwukrotnej wartości przewożonego towaru). Oznacza to, że wysokość takiego odszkodowania może być niższa od tej wartości, jednak nie może być wyższa.
 5. Przy zakupie internetowym koszt dostawy jest wyliczany automatycznie, w przypadku zamówień telefonicznych koszt dostawy wylicza konsultant przyjmujący zamówienie. Za każdym razem wyliczane jest to według określonego cennika. Każda paczka nie może przekroczyć 30kg, za każdą paczkę kurierską naliczana jest opłata 13,99zł. W przypadku wysyłki za pobraniem dodatkowo naliczana jest opłata w wysokości 3zł i jest ona naliczana do ogólnej sumy transakcji a nie do każdej paczki.
 6. Dostawa Zamówień odbywa się za pomocą specjalistycznej firmy kurierskiej świadczącej usługi transportowe na zlecenie Sprzedającego, za pomocą środków własnych sprzedającego.
 7. W przypadku firm kurierskich maksymalna waga pojedynczej paczki to 30 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport). Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania sprzętu o wadze nie przekraczającej 30 kg.
 8. Jeśli realizacja dostawy nie będzie możliwa z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności ale nie wyłącznie z powodu nieobecności w miejscu odbioru osoby uprawnionej do odebrania zamówienia, bądź nieposiadania odpowiedniej kwoty niezbędnej do zapłaty pełnej ceny za zamówienie, zostanie pozostawiona informacja o miejscu i czasie w którym można odebrać Zamówienie.
 9. W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, Zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
 10. W momencie odbioru produktu wysłanego pod wskazany adres, zalecamy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania -w tym zabezpieczeń logistycznych - rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, jeszcze w obecności doręczyciela, prosimy koniecznie sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu trzeba bezwzględnie sporządzić protokół szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
 11. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego na adres do korespondencji i/lub na adres do kontaktu mailowego.
 12. W wypadku jakiejkolwiek reklamacji na dostawę Towaru, prosimy o powiadomienie Sprzedającego o takim zdarzeniu w ciągu 14 dni roboczych od chwili otrzymania paczki za pośrednictwem adresu e-mail reklamacje@agricola.com.pl, bądź za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej 507 428 924. Jeśli po upływie 14 dni roboczych reklamacja dostawy nie zostanie dostarczona na wskazany adres e-mail lub telefon nie będzie mógł być wszczęty proces reklamacyjny.

 

8. Reklamacje

 

 1. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

  a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w siedzibie firmy lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem korespondencji (dotyczy produktów objętych gwarancją).

  b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą pisma reklamacyjnego wysłanego listem poleconym lub w formie elektronicznej wysłanego na adres e-mail  reklamacje@agricola.com.pl

  c) żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że firma Agricola niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez firmę Agricola albo firma Agricola nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni firma Agricola nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi firma Agricola.

 2. Dostarczenie wypełnionych formularzy reklamacyjnych na stronie sklepu w zakładce "Pliki do pobrania" usprawni proces reklamacyjny
 3. Towary wysyłane na adres firmy bez załączonych, wypełnionych formularzy nie są traktowane w myśl ustawy jako towary podlegające zwrotowi, reklamacji lub wymiany.
 4. Towary wysłane bez wypełnionych formularzy nie trafiają do działu zwrotów i reklamacji do momentu dostarczenia wypełnionego formularza. 
 5. W powyższym przypadku właściwy termin przyjęcia sprawy będzie naliczany od dnia dosłania formularza.

 

9. Zasady użytkowania towaru

 

 1. Każdy towar zakupiony w firmie Agricola Hydraulika Siłowa Sp. z o. o. Sp. k. jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta. Z reguły jest to okres 2 lat.
 2. Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonać wyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnym przypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu i użytkowania. W większości przypadków dopuszczalne parametry użytkowania dostępne są na sklepie internetowym www.sklepdlarolnika.pl w opisach poszczególnych produktów.
 3. Brak instrukcji montażu oraz użytkowania nie zwalnia Konsumenta od obowiązku montażu i użytkowania zgodnego z zaleceniem producenta w zakresie rodzaju i lepkości oraz temperatury medium, ciśnienia, przepływu, filtracji oraz przeznaczenia. W przypadku braku instrukcji oraz informacji na stronach internetowych produktu, Konsument zobowiązany jest nabyć wszystkich niezbędnych informacji dzwoniąc na dział sprzedaży dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 - 16 pod numerem telefonu; +48 54 2844 000 wew 2.
 4. Wszystkie elementy hydrauliki siłowej sprzedawane przez Agricola Hydraulika Siłowa Sp. z o. o. Sp. k. przeznaczone są wyłącznie do pracy z olejem hydraulicznym mineralnym o lepkości w zakresie VG 22: 20,6 -24,2 mm2 /s (40°C) - VG 46: 41,4 – 50,6 mm2 /s (40°C) (przykładowe nazewnictwo potoczne: HL22 - HL46).
 5. Wymagane jest aby wszystkie elementy hydrauliki siłowej sprzedawane przez Agricola Hydraulika Siłowa Sp. z o. o. Sp. k. pracowały w układzie filtrowanym z filtrem zamocowanym na linii ssącej lub powrotnej. Dopuszczalna filtracja o dokładności >26μm.

 

10. Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
 1. wiadomością e-mail na adres reklamacje@agricola.com.pl
 2. w formie pisemnej, na adres 87-840 Lubień Kujawski ul. 1 Maja 40 A z dopiskiem: "zwrot towaru"
 1. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
 1. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru)
 3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

       6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w          odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres . Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Adres zwrotu towaru: Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 87-840 Lubień Kujawski ul. 1 Maja 40 A
 7. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer Infolinii Konsumenckiej, gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru.
 8. Firma Agricola ma prawo odmówienia przyjęcia zwrotu w przypadku, gdy przedmiotem zwrotu jest towar montowany na życzenie Konsumenta według jego specyfikacji (między innymi przewody hydrauliczne)

 

11. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu Internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Ceny i warunki zakupu prezentowane na Stronach Sklepu mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień i/lub Rezerwacji składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedający informuje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego były zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 4. Podczas składania Zamówienia bądź Rezerwacji, Kupujący powinien wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia i/lub rezerwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 5. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej, poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie Zamówienia bądź Rezerwacji w Sklepie Internetowym oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 8. Opisy produktów i ich zdjęcia oraz informacje prasowe zamieszczone na stronach: www.sklepdlarolnika.plwww.hydraulikamobilna.plwww.wspomagania.plwww.hurt.sklepdlarolnika.pl oraz na portalach aukcyjnych www.allegro.pl pod nazwami AGRICOLA-PLUS i sklepDLArolnika.pl pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Agricola Hydraulika Siłowa Sp. z o.o. Sp.k. 87-840 Lubień Kujawski, kopiowanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych bez wiedzy właściciela jest surowo zabronione.
 9. Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz 926, z późn. zm.) przez Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. 1-go Maja 40A, 87-840 Lubień Kujawskiw celu skutecznego zawarcia i wykonania umowy kupna/sprzedaży. Udostepnienie danych osobowych jest w polskim prawie dobrowolne, jednak w tym przypadku niezbędne do zawarcia umowy kupna/sprzedaży. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. 1-go Maja 40A, 87-840 Lubień Kujawski. 

 

12. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na Stronie Sklepu Internetowego, chyba że właściciel serwisu poinformuje o innej dacie.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium